خط تولید اتصالات در امپراطور گلپایگان

خط تولید لوله در امپراطور گلپایگان

نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز ۱۴۰۱

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد ۱۴۰۱

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۱۴۰۱

بازدید و بررسی روند اجرایی از پروژه ها

نمایشگاه صنعت ساختمان اراک۱۴۰۱

همایش فعالان صعنت لوله و اتصالات
(قم مهر ۱۴۰۱)

همایش فعالان صعنت لوله و اتصالات
(یاسوج آبان - ۱۴۰۱)

نحوه ثبت نام در باشگاه مجریان شرکت ستاره پلیمر گلپایگان

نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز
۱۴۰۲

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۱۴۰۲

ورود دستگاه جدید خط لوله

ورود دستگاه خط لوله جدید