• واحد تولید و کنترل کیفیت

  • واحد فروش

  • واحد روابط عمومی و تبلیغات