زانو ۴۵ درجه سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۱۰۳۰۰۱ ۶۳ ۱۴۰ B
۰۱۰۵۰۰۱ ۹۰ ۵۲ B , BD
۰۱۰۶۰۰۱ ۱۱۰ ۴۵ B , BD
۰۱۰۷۰۰۱ ۱۲۵ ۳۶ B , BD
زانو45 copy
زانو45 copy

زانو ۹۰ درجه سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۱۰۳۰۰۲ ۶۳ ۹۰ B
۰۱۰۵۰۰۲ ۹۰ ۶۰ B , BD
۰۱۰۶۰۰۲ ۱۱۰ ۳۰ B , BD
۰۱۰۷۰۰۲ ۱۲۵ ۲۵ B , BD

سه راه ۴۵ درجه سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۲۰۳۰۰۱ ۶۳ ۵۰ B
۰۲۰۵۰۰۱ ۹۰ ۳۵ B , BD
۰۲۰۶۰۰۱ ۱۱۰ ۲۰ B , BD
۰۲۰۷۰۰۱ ۱۲۵ ۱۵ B , BD
سه راه 45
سه راه 90

سه راه ۹۰ درجه سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۲۰۳۰۰۲ ۶۳ ۷۰ B
۰۲۰۵۰۰۲ ۹۰ تولید آتی B , BD
۰۲۰۶۰۰۲ ۱۱۰ ۲۵ B , BD

سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۳۰۵۰۳۱ ۶۳ * ۹۰ ۴۸ B
۰۳۰۶۰۳۱ ۶۳ * ۱۱۰ ۳۱ B , BD
۰۳۰۶۰۵۱ ۹۰ * ۱۱۰ ۲۵ B , BD
۰۳۰۷۰۶۱ ۱۱۰ * ۱۲۵ ۱۶ B , BD
سه راه تبدیل 45
کوپلینگ

کوپلینگ ترمز دار سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۷۰۳۰۰۰ ۶۳ ۱۴۰ B
۰۷۰۵۰۰۰ ۹۰ ۱۰۸ B , BD
۰۷۰۶۰۰۰ ۱۱۰ ۶۰ B , BD
۰۷۰۷۰۰۰ ۱۲۵ ۴۶ B , BD

سه راه دریچه بازدید خم سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۱۲۰۶۰۰۳ ۸۷.۵ * ۱۱۰ ۲۵ B , BD
سه راه دریچه بازدید خم
سه راه تبدیل 90

سه راه تبدیل ۹۰ درجه سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۳۰۵۰۳۲ ۶۳ * ۹۰ ۶۸ B
۰۳۰۶۰۳۲ ۶۳ * ۱۱۰ ۴۰ B , BD
۰۳۰۶۰۵۲ ۶۳ * ۱۲۵ تولید آتی B , BD

سیفون پایه دار سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۴۰۳۰۰۴ ۶۳ ۶۳ B
۰۴۰۵۰۰۴ ۹۰ ۳۶ B , BD
۰۴۰۶۰۰۴ ۱۱۰ ۲۰ B , BD
۰۴۰۷۰۶۴ ۱۱۰ * ۱۲۵ ۱۷ B , BD
سیفون
سه رادریچه بازدید

سه راه دریچه بازدید

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۵۰۶۰۰۲ ۱۱۰ ۲۵ B , BD

کوپلینگ بدون ترمز سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۸۰۳۰۰۰ ۶۳ ۱۴۰ B
۰۸۰۵۰۰۰ ۹۰ ۱۰۸ B , BD
۰۸۰۶۰۰۰ ۱۱۰ ۶۰ B , BD
۰۸۰۷۰۰۰ ۱۲۵ ۴۶ B , BD
کوپلینگ
درپوش

درپوش

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۶۰۳۰۰۰ ۶۳ ۴۰۰ B
۰۶۰۵۰۰۰ ۹۰ ۱۸۶ B , BD
۰۶۰۶۰۰۰ ۱۱۰ ۱۲۰ B , BD
۰۶۰۷۰۰۰ ۱۲۵ ۷۷ B , BD

تبدیل

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۰۹۰۵۰۳۰ ۶۳ * ۹۰ ۱۱۲ B , BD
۰۹۰۶۰۳۰ ۶۳ * ۱۱۰ ۶۰ B , BD
۰۹۰۶۰۵۰ ۹۰ * ۱۱۰ ۶۰ B , BD
۰۹۰۷۰۶۰ ۱۱۰ * ۱۲۵ ۴۲ B , BD
تبدیل
سه راه خم

سه راه خم سایلنت

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۱۴۰۳۰۰۳ ۸۷.۵ * ۶۳ ۷۸ B
۱۴۰۶۰۰۳ ۸۷.۵ * ۱۱۰​ ۲۵ B , BD

کپ

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۱۱۰۳۰۰۰ ۶۳ ۴۰۰ B
۱۱۰۵۰۰۰ ۹۰ ۱۹۲ B , BD
۱۱۰۶۰۰۰ ۱۱۰ ۱۵۰ B , BD
۱۱۰۷۰۰۰ ۱۲۵ تولید آتی B , BD
کپ
موفه

موفه

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۱۵۰۳۰۰۰ ۶۳ ۳۳۶ B
۱۵۰۵۰۰۰ ۹۰ ۱۲۰ B , BD
۱۵۰۶۰۰۰ ۱۱۰ ۷۵ B , BD
۱۵۰۷۰۰۰ ۱۲۵ --- B , BD

سه راه سه سر کوپله

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۱۶۰۵۰۳۲ ۶۳ * ۹۰ ۵۷ B , BD
سه راه سه سر کوپل
کلاهک

کلاهک

کد محصول سایز تعداد در کارتن کاربرد
۱۰۰۷۰۶۰ ۱۲۵ - ۱۱۰ ۴۲ B
۱۰۰۵۰۳۰ ۹۰ - ۶۳ ۹۲ B