موفه سایز ۶۳ امپراطور گلپایگان

اتصال موفه امپراطور گلپایگان برای نصب لوله های هم راستا به یکدیگر استفاده می شود

 

اتصال موفه 63
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم

اتصال موفه امپراطور گلپایگان برای نصب لوله های هم راستا به یکدیگر استفاده می شود

 

اتصال موفه ۶۳
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم