درپوش سایز ۹۰ امپراطور گلپایگان

اتصال درپوش امپراطور گلپایگان برای انسداد انتهای لوله و اتصالات استفاده می شود

 

اتصال درپوش 90
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم

اتصال درپوش امپراطور گلپایگان برای انسداد انتهای لوله و اتصالات استفاده می شود

 

اتصال درپوش ۹۰
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم