تبدیل سایز ۱۲۵/۱۱۰ امپراطور گلپایگان

تبدیل 125/110 امپراطور گلپایگان برای اتصال لوله های سایز 125 به لوله های سایز 110 مورد استفاده قرار می گیرد

 

اتصال زانویی سایلنت
طراحی و تولید مطابق استاندارد 1-9119
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم

تبدیل ۱۲۵/۱۱۰ امپراطور گلپایگان برای اتصال لوله های سایز ۱۲۵ به لوله های سایز ۱۱۰ مورد استفاده قرار می گیرد

 

اتصال زانویی سایلنت
طراحی و تولید مطابق استاندارد ۱-۹۱۱۹
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم