تبدیل سایز ۱۱۰/۶۳ امپراطور گلپایگان

تبدیل 110/63 امپراطور گلپایگان برای اتصال لوله ها یا اتصالات سایز 110 به لوله یا اتصالات سایز 63 در طول هم مورد استفاده قرار میگیرد

 

اتصال زانویی سایلنت
طراحی و تولید مطابق استاندارد 1-9119
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم

تبدیل ۱۱۰/۶۳ امپراطور گلپایگان برای اتصال لوله ها یا اتصالات سایز ۱۱۰ به لوله یا اتصالات سایز ۶۳ در طول هم مورد استفاده قرار میگیرد

 

اتصال زانویی سایلنت
طراحی و تولید مطابق استاندارد ۱-۹۱۱۹
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم