گواهینامه های دریافتی شرکت ستاره پلیمر گلپایگان

۱)گواهینامه علامت استاندارد به شماره INSO9119_1
۲)گواهینامه فنی نظام مهندسی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۳)گواهینامه بین المللی ISO45001:2018

۴)گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه
۵)گواهینامه بین المللی ISO14001:2015
۶)گواهینامه بین المللی ISO9001:2015